Pravna obvestila

1. Splošni del

1.1. Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Lingula d.o.o. s sedežem Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Izvajalec«) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Izvajalcem in Naročnikom.

1.2. V primeru naročila po e-pošti ali telefonu se šteje, da je Naročnik prebral pogoje poslovanja in da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe mora Naročnik dostaviti naslednje podatke: besedilo za prevod, jezik ciljnega prevoda, potrebo po dodatni lekturi, rok izdelave ter ostale podrobnosti po želji. Samo povpraševanje oziroma informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila potrditev naročila ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi. V primeru, da storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali potrjena, se šteje, da ni bila naročena.

1.4. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov izvirnika (besedilo, za katerega želite prevod). V primeru, da je poslano besedilo v pdf. obliki pa obračun temelji na številu znakov ciljnega besedila (prevoda). Obstaja verjetnost, da se količina znakov ciljnega jezika razlikuje od števila znakov izvirnika, ta pa je lahko večja ali manjša.

2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

2.1. Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v določenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je Izvajalec dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani www.prevodi.si, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevod se Naročniku dostavi v enem izvodu, prek elektronske pošte, na CD-ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Izvajalec prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pošte.

2.4. Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor bo Izvajalec to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Izvajalec obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije, oziroma, ki bo v skladu z zahtevami Izvajalca dala na razpolago dodatno literaturo v jeziku, v katerega se tekst prevaja. V nasprotnem primeru bo Izvajalec uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. Izvajalec pri vseh prevodih, namenjenih za tisk, priporoča dodatno jezikovno lekturo prevedenega besedila. Za pritožbe na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, Izvajalec ne more prevzeti odgovornosti. Jezikovna lektura se lahko pri Izvajalcu naroči dodatno.

2.7. V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Izvajalec pravico navesti naziv Naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o Naročniku varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob naročilu.

2.8. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico do podaljšanega roka za pritožbe, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena in dostavljena Naročniku. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Izvajalec reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kvaliteto prevoda, ki ga Izvajalec opravi na izrecno željo Naročnika v neprimerno kratkem roku, Izvajalec ne jamči.

3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Izvajalec, tega ne zavezujejo. Izvajalec si zadrži pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor, preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celotno besedilo, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu besedila. V čas prevajanja niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.3. V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Izvajalec meni, da je to potrebno, ima Izvajalec pravico od Naročnika zahtevati plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe poravnajo svoje obveznosti vnaprej, pred začetkom prevajanja.

4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Izvajalca na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku, so brez vštetega DDV-ja in veljajo izključno ter samo za prevode. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta, lektura in podobno, se zaračunavajo posebej v skladu z odločitvijo Izvajalca.

4.3. Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 0,5 standardne prevajalske strani. Ena standardna prevajalska stran obsega 1.500 znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri dodatni popust.

5. Plačilo

5.1. Če gre za prvo naročilo, mora Naročnik prevod vplačati vnaprej. Ob nadaljnjem sodelovanju in rednem plačilu Naročnik dogovorjeni znesek za opravljene storitve poravna v osmih (8) dneh. V primeru zamud pri plačilu bo Izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Izvajalcu poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.3. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

Pošljite mi ponudbo

V Lingula, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše podatke skrbno varovali. Od prejemanja e-časopisa se lahko kadar koli odjavite z e-sporočilom na info@lingula.si.
Strinjam se z navedenimi pogoji. *
Mateja Stružnika
»Dobro izkoriščen čas ni nujno 'garanje' – naši trenerji poskrbijo tudi za zabavno in sproščeno vzdušje.«

Mateja Stružnik, vodja izobraževanja, mateja@lingula.si